Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân diễn ra và để lại nhiều ý nghĩa cũng như bài học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam. Đặc biệt hơn, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ còn sử dụng nhiều phương pháp cách mạng đúng đắn và vô cùng phù hợp giúp cho nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành được chiến thắng. Vậy đó là những phương pháp cách mạng nào? Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết về chủ đề những phương pháp cách mạng được sử dụng trong cách mạng dân tộc dân chủ.

Phương pháp sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng

Trong 15 năm đầu sau khi Đảng được thành lập đã xác định sẽ áp dụng phương pháp sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân và đặc biệt thể hiện rõ qua hình thức khởi nghĩa. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cũng xác định rằng phương pháp cách mạng chắc chắn “phải bằng con đường bạo lực cách mạng chứ không thể là con đường cải lương thỏa hiệp – không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp.

Cùng với đó, cương lĩnh cũng nhận định rằng, để hoàn thành nhiệm vụ “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”, “làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập”. Vì vậy, Đảng quyết định chọn hình thức đấu tranh giành chính quyền và không chỉ đơn giản là đấu tranh giành chính quyền cho Đảng mà đấu tranh để Đảng trở thành Đảng cầm quyền, giành quyền lực chính trị cho nhân dân. Do vậy, tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đó là đấu tranh vừa mang tính chất dân chủ lại vừa mang tính chất của cuộc cách mạng dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mục tiêu đó là giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tiến hành xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, góp phần bảo vệ nền hòa bình trên thế giới. Do đó, tính chất của cuộc chiến tranh này đó chính là “cuộc kháng chiến của ta là một cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân, chiến tranh tự vệ của dân tộc, là chiến tranh hợp chính nghĩa, chiến tranh tiến bộ”.

cách mạng dân tộc dân chủ và phương pháp bạo lực cách mạng
Sự quyết tâm của nhân dân ta trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

Phương pháp thắng từng bước trong cách mạng dân tộc dân chủ

Bắt đầu từ giai đoạn cách mạng 1930 – 1935, các cuộc diễn tập cũng như tổng diễn tập trong các cao trào cách mạng 30 – 31, 36 – 39, 39 – 45 đã cho thấy sự vận dụng tài tình phương pháp thắng từng bước của Đảng. Do vậy, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đã thu được những thắng lợi vô cùng to lớn. Cùng với đó, từ khởi nghĩa cục bộ từng phần ở địa phương sẽ tiến lên cuộc Tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi từng bước.

Nghệ thuật khởi cục bộ từng phần đã được diễn ra một cách rõ nhất khi Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9/3/1945 và thời cơ cục bộ được xuất hiện tạo ra thế “cài răng lược” để có thể tranh thủ thời gian chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc Tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Nhờ đó, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ có rất nhiều lợi thế để giành chiến thắng.

Đến cuộc kháng chiến chống Pháp, phương pháp thắng từng bước đã được thực hiện gắn với ba giai đoạn chính thực hiện phương châm kháng chiến được đồng chí Trường Chinh nêu ra trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi: phòng ngự, cầm cự và tổng phản công. Cụ thể, trong giai đoạn phòng ngự, Đảng đã chủ động khước từ việc đối đầu và chuyển sang tích cực phòng ngự, rút lui để bảo toàn lực lượng của ta. Cùng với đó, Đảng còn chỉ đạo tiến công bộ phận và đã giành thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc khi Pháp chuẩn bị có âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”.

Khi chuyển sang giai đoạn cầm cự, Đảng lại chủ động tiến công và quyết định mở chiến dịch Biên giới và giành thắng lợi vang dội. Đặc biệt, chiến thắng này cũng đã góp phần đánh bại kế hoạch “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp. Sau đó, đến giai đoạn tổng tiến công, Đảng ta đã chủ động đẩy mạnh cuộc kháng chiến đồng thời tổng phản công, giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ để kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và bọn can thiệp Mỹ.

cách mạng dân tộc dân chủ và phương pháp thắng từng bước
Phương pháp từng bước thắng đã được nêu ra trong các giai đoạn đấu tranh

Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp

Đây là một trong những phương pháp cách mạng được sử dụng hài hòa trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân ta. Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp này được thể hiện như một sự kết hợp sức mạnh dân tộc cũng như sức mạnh thời đại. Cùng với đó là sự kết hợp giữa sức mạnh trong nước cũng như sức mạnh quốc tế, phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng chính trị quần chúng.

Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp còn được thể hiện rõ trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ với cuộc Cách mạng tháng 8/1945 giành thắng lợi hoàn toàn. Trong cuộc cách mạng này, Đảng ta đã phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân tộc cũng như đưa ra đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn. Không những thế, Đảng còn tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc khởi nghĩa và chớp lấy thời cơ tiến hành Tổng khởi nghĩa.

cách mạng dân tộc dân chủ và phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp
Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp được Đảng vận dụng một cách hiệu quả

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân giành được thắng lợi một phần lớn là nhờ vào những phương pháp cách mạng mà Đảng đề ra. Vì vậy, khi cách mạng dân tộc dân chủ kết thúc, nó đã để lại nhiều ý nghĩa lịch sử cũng như bài học kinh nghiệm quý báu.

Hy vọng bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp các bạn có thể hiểu hơn về cách mạng dân tộc dân chủ cũng như những phương pháp cách mạng được sử dụng trong cuộc cách mạng này.

Rate this post
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *