những hoạt động của an nam cộng sản đảng

An Nam Cộng Sản Đảng là một trong những tổ chức cách mạng điển hình những năm 30 của thế kỉ XX. Giai đoạn này nổ ra nhiều phong trào cách mạng với sự phát triển mạnh mẽ. Sự ra đời lần lượt của các tổ chức cách mạng đã lãnh đạo được người dân vùng lên đấu tranh chống thực dân có tổ chức và đúng hướng. Hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu cụ thể về tổ chức này qua bài viết dưới đây. 

Hoàn cảnh ra đời An Nam Cộng Sản Đảng

Vào năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức hoạt động cách mạng sôi nổi. Trong nội bộ đã thành lập nên các chi bộ cộng sản để hoạt động tích cực. Trong khi đó, các thành viên của Hội hoạt động ở Bắc Kỳ có ý định  muốn thành lập nên một Đảng cộng sản chính thống để lãnh đạo hoạt động cho phong trào. Thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lúc bấy giờ.

Các Đảng viên tổ chức Đại hội I HVNCMTN vào năm 5/1929, họp đưa ra đề nghị giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Chuẩn bị cho sự thành lập Đảng Cộng Sản. Ý kiến này được phần đông các đồng chí ủng hộ, còn lại phần nhở là phản đối kịch liệt. 

Cuối cùng, Đoàn đại biểu xứ Bắc Kỳ đã thống nhất thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Lúc đó thì thanh niên và tổ chức đảng viên Nam kỳ quyết định phải tiến hành cải tổ hoạt động và huy động những người còn lại thành lập tổ chức cộng sản riêng. 

Sự phân hóa lớn của tổ chức cách mạng này đã dẫn tới sự thay đổi lớn. Các đồng chí cách mạng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tình hình và chuẩn bị cho sự thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ở xứ Nam Kỳ, An Nam Cộng sản Đảng chính thức ra đời tháng 11/1929 lãnh đạo quần chúng đứng lên đấu tranh chống quân xâm lược.

Vào tháng 8/1929, An Nam cộng sản Đảng được thành lập. Đại hội thành lập Đảng được tổ chức tại phòng 1, lầu 2 nhà số 1 ở đường Philippini thuộc phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM. 

Vào ngày 7/11/1929 – 15/11/1929, Ban lâm thời chỉ đạo của An Nam Cộng sản Đảng được lập nên. Đảng lựa chọn đóng trụ sở tại Sài Gòn, bao gồm các đồng chí cốt cán là Châu Văn Liêm, Nguyễn Nghĩa, Ung Văn Khiêm, Đỗ Quảng, Huỳnh Quảng. Bầu đồng chí Châu Văn Liêm làm bí thư.

Đảng tổ chức các cuộc họp để đưa ra đường lối chính trị hoạt động chỉ đạo đường lối đấu tranh. Huy động đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ, đi theo và gia nhập Đảng để nuôi dưỡng phong trào lớn mạnh hơn. Từ đó giúp cho công việc đánh đổ thực dân phong kiến giành nhiều thắng lợi.

hinh ảnh minh họa an nam cộng sản đảng
Đặc ủy của An Nam Cộng Sản Đảng

Những hoạt động của An Nam Cộng Sản Đảng

An Nam Cộng Sản Đảng sau khi thành lập hoạt động sôi nổi với mục tiêu là lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho nhân dân đi đúng hướng, giành lại tự do. Thực hiện sứ mệnh xóa bỏ nạn áp bức bóc lột, người dân cùng cực khổ sở, xây dựng chế độ công nông, từng nước tiến lên chế độ cộng sản. 

Năm 1929 được đánh giá là bước ngoặt lớn cho sự ra đời của tổ chức Đảng chân chính, thúc đẩy phong trào đấu tranh của quần chúng lên cao. Đe dọa tới sự áp bức lâu dài của bọn thực dân và phong kiến. Ban lãnh đạo tổ chức thực hiện họp thường niên để đề ra rõ đường lối hoạt động, cách thức tổ chức. Từ đó nêu gương những đồng chí hoạt động tích cực, đóng góp nhiều, chỉnh đốn lại đồng chí còn chưa tích cực.

An Nam cộng sản Đảng hoạt động ngày càng mạnh với hệ thống tổ chức rộng lớn, tổ chức quần chúng hiệu quả ở các tỉnh Nam Kỳ. Ở Sài Gòn, Đảng đã lập ra Tổng công hội Nam Kỳ bao gồm các công hội của xí nghiệp sản xuất, công hộ của thợ thủ công. 

Tổ chức thực hiện tuyên truyền rộng rãi chủ nghĩa Mác LêNin tới các tầng lớp nhân dân. Bao gồm công nhân, nông dân đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, ủng hộ người anh cả Liên Xô bảo vệ độc lập dân tộc, chống khủng bố. 

những hoạt động của an nam cộng sản đảng

Sự hợp nhất An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với cương vị đại diện của Quốc Tế cộng sản đã tổ chức triệu tập các đại biểu cốt cán của hai tổ chức là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản đảng. Tập trung mọi người tại Cửu Long để bàn bạc về việc hợp nhất các tổ chức Đảng thành Đảng duy nhất lãnh đạo thống nhất đấu tranh cách mạng. 

Hội nghị chính thức diễn ra từ 6/1/1930 – 8/2/1930 với sự tham gia của các đồng chí là Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu. Nguyễn Ái Quốc nêu lên những quan điểm và hành động sai lầm khi các tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của quần chúng. Đồng thời phát biểu về sự cần thiết thành lập Đảng chung. 

Sau cùng các thành viên đã thống nhất sẽ thành hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt làm cương lĩnh chỉ đạo hoạt động cách mạng. Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng hình thành với 7 đồng chí giữ vai trò cốt cán, Trịnh Đình Cửu sẽ đảm nhiệm vị trí cao nhất.

Nhiệm vụ chính là đánh đổ thực dân Pháp, phong kiến tàn ác, bọn tư sản phản cách mạng, mang lại độc lập tự do cho nước ta. Từ đó, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta mở ra trang mới.

Bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã giúp bạn có được một số thông tin hữu ích về tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng. Mong rằng những chia sẻ hữu ích này giúp bạn rõ hơn về lịch sử nước nhà.

Xem thêm >>> Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Hoàn cảnh ra đời và Mục tiêu hoạt động

Xem thêm >>> Đảng là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Tại sao Việt Nam không cần đa đảng

Rate this post
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *