Vecto chỉ phương của đường thẳng là gì? Phương trình tham số của một đường thẳng

Số lượt đọc bài viết: 1.387 Vecto chỉ phương của đường thẳng là gì? Vecto chỉ phương trong oxyz như nào? Vecto chỉ phương của 2 điểm? Cách chuyển từ vecto chỉ phương sang vecto pháp tuyến? Cách tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian? Viết phương trình đường thẳng biết vectơ […]

 
Read More

Khái niệm và Các định nghĩa của Xác Suất trong Toán học

Số lượt đọc bài viết: 431 Quan sát các hiện tượng tự nhiên ta thấy có những hiện tượng thường xảy ra, có những hiện tượng ít xảy ra. Các định nghĩa của xác suất sẽ giúp chúng ta hiểu hơn xác suất là một đại lượng thể hiện mức độ xảy ra (thường xuyên hay […]

 
Read More